Ο απόλυτος οδηγός για το ορθοπεδικοσ

ορθοπεδικοσ - Μια επισκÏŒπηση

 

Αν προσέξουμε ένα μοντέλο ανθρÏŽπινου σκελετού θα δούμε ÏŒτι το θωρακικÏŒ τμήμα (ΘΜΣΣ) εχει περιορισμένες δυνατÏŒτητες κίνησης καθÏŽς σταθεροποιείται απÏŒ τον θωρακικÏŒ κλωβÏŒ αλλά και το ιερÏŒ οστούν είναι εντελÏŽς άκαμπτο καθÏŽς οι σπÏŒνδυλοί του είναι ενωμένοι μεταξύ τους. Αντίθετα οι πέντε σπÏŒνδυλοι της ΟΜΜΣ, ανάμεσα στα άλλα δύο τμήματα, βρίσκονται κυριολεκτικά .

 

 

 

ορθοπεδικοσορθοπεδικοσ

ορθοπεδικοσορθοπεδικοσ

ΛÏŒγω της αυξημένης κινητικÏŒτητας της, η ΟΜΜΣ δέχεται σημαντικά φορτία. ΚαθÏŽς δεν υπάρχει οστική στήριξη, η σταθεροποίηση της εξαρτάται απÏŒ τα λεγÏŒμενα , δηλαδή τους συνδέσμους και τους μυς. Το κλασσικÏŒ σημείο στο οποίο εμφανίζεται η πλειονÏŒτητα των προβλημάτων στην ΟΜΣΣ είναι στους δίσκους πάνω και κάτω απÏŒ τον 5ο οσφυÏŠκÏŒ σπÏŒνδυλο (Ο5), δηλαδή τον δίσκο Ο4-5 (intervertebral disc L4-5) και τον δίσκο Ο5-Ι1 (L5-S1).

 

 
 

 


Η οσφυαλγία είναι ένα σύμπτωμα που μπορεί να οφείλεται σε πολλά αίτια. Αναφέρουμε τα συχνÏŒτερα: Η πιο απλή μορφή είναι αυτή που σχετίζεται καθαρά με μυÏŠκÏŒ πÏŒνο μετά απÏŒ υπερβολική δραστηριÏŒτητα. ÎŒλοι μας έχουμε νοιÏŽσει μια παροδική οσφυαλγία μετά απÏŒ μια μέρα σκαψίματος στον κήπο ή κάποια έντονη αθλητική δραστηριÏŒτητα μετά απÏŒ μεγάλη περίοδο απραξίας.


Σε περιπτÏŽσεις που η οσφυαλγία δεν βελτιÏŽνεται μετά απÏŒ λίγες ημέρες υποψιαζÏŒμαστε ÏŒτι μπορεί να υπάρχει σοβαρÏŒτερη παθολογία ÏŒπως τραυματισμÏŒς κάποιου μεσοσπονδύλιου δίσκου ή πρÏŒβλημα στα facet joints. Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος αποτελείται απο ένα εσωτερικÏŒ πυρήνα ο οποίος περιεχει ένα είδος πηκτού ζελέ (nucleus pulposus) και ένα κυκλικÏŒ δακτύλιο απÏŒ ίνες κολλαγÏŒνου (annulus fibrosus) που περιβάλλει τον πυρήνα και συγκρατεί το περιεχÏŒμενÏŒ του (ορθοπεδικοσ).

 

 

 

ορθοπεδικοσ - Μια επισκÏŒπηση


Είναι αξιοσημείωτο ÏŒτι κάποιοι άνθρωποι με ρήξεις στους μεσοσπονδύλιους δίσκους δεν έχουν καθÏŒλου συμπτÏŽματα ενÏŽ σε άλλους τα συμπτÏŽματα μπορούν να παραμείνουν για μήνες η και χρÏŒνια. Είναι άγνωστο γιατί υπάρχουν αυτές οι σημαντικές διαφορές στο θέμα της έντασης και της διάρκειας του πÏŒνου απÏŒ άτομο σε άτομο. Αν η ρήξη του εξωτερικού δακτυλίου είναι σημαντική μπορεί μια ποσÏŒτητα υλικού απÏŒ τον πυρήνα του δίσκου να βρει διέξοδο μέσω αυτής της ρήξης μετά απÏŒ απÏŒτομη συμπίεση – ÏŒπως βγαίνει η οδοντÏŒκρεμα απÏŒ το σωληνάριο.

 

 

 

 
Αν το που δημιουργείται με τον μηχανισμÏŒ αυτÏŒ είναι σχετικά μικρÏŒ, ονομάζεται προβολή δίσκου (bulging disc / protrusion). Αν η ποσÏŒτητα είναι μεγαλύτερη τÏŒτε το υλικÏŒ κρέμεται πια έξω απÏŒ τον δίσκο (πρÏŒπτωση - disc prolapse) ενÏŽ υπάρχει και η περίπτωση ένα κομμάτι του να αποσπαστεί (sequestrum) - ορθοπεδικοσ. Η πρÏŒπτωση είναι η περίφημη κήλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου, γνωστή απλά ως (herniated disc).

 

 

 

 


ΔυστυχÏŽς τείνουν να σχηματίζονται στο οπίσθιο τμήμα οπου βρίσκεται το σπονδυλικÏŒ κανάλι μεσα απο το οποίο περνάει ο νωτιαίος μυελÏŒς. Στο ύψος κάθε μεσοσπονδύλιου δίσκου υπάρχουν μικρά ανοίγματα απÏŒ τα οποία περνάνε οι διακλαδÏŽσεις των νεύρων που στέλνει ο νωτιαίος μυελÏŒς προς τους περιφερικούς μυς. Η πλειονÏŒτητα των προβολÏŽν των δίσκων βγαίνουν με κατεύθυνση πίσω δεξιά ή πίσω αριστερά, στα σημεία δηλαδή ακριβÏŽς που οι νευρικές ρίζες εγκαταλείπουν μέσα απÏŒ στενά τούνελ το κεντρικÏŒ κανάλι.


Επειδή ο πÏŒνος αυτÏŒς ακολουθεί την κατανομή του ισχιακού νεύρου ονομάζεται συχνά ισχιαλγία (sciatica) και ακολουθεί συνήθως την διαδρομή γλουτÏŒς - έξω πλευρά του μηρού - γÏŒνατο - γάμπα - κουντεπιέ (ορθοπεδικοσ). ÎŒσο περνάν τα χρÏŒνια η σπονδυλική στήλη γερνάει μαζί με το υπÏŒλοιπο σÏŽμα. Αυτή η γήρανση της σπονδυλικής στήλης δικτυακÏŒς τÏŒπος μπορεί να αρχίσει σε μικρή σχετικά ηλικία (ακÏŒμα και στην ηλικία των 30 ή νωρίτερα).

 

 

 

Μη γνωστά Στοιχεία για το ορθοπεδικοσ

 

ορθοπεδικοσορθοπεδικοσ
ÎŒλοι μας έχουμε δει υπερήλικες μαραθωνοδρÏŒμους να τερματίζουν παρ’ ÏŒλο που είναι βέβαιο ÏŒτι η σπονδυλική τους στήλη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο εκφυλισμού. Το πρÏŒβλημα αρχίζει συνήθως απÏŒ τους μεσοσπονδύλιους δίσκους οι οποίοι, με την ηλικία, αρχίζουν να συρρικνÏŽνονται και να εκφυλίζονται (disc degeneration). Επειδή αυτÏŒ έχει σαν αποτέλεσμα να χάνουν , η πίεση στις οπίσθιες αρθρÏŽσεις μεταξύ των σπονδύλων (facet joints) αυξάνεται.


ΑυτÏŒς ο εκφυλισμÏŒς των αρθρÏŽσεων facet είναι το βασικÏŒ στοιχείο αυτού που ονομάζουμε σπονδυλοαρθρίτιδα. Η σπονδυλοαρθρίτιδα μπορεί ορισμένες φορές να οδηγήσει και σε σπονδυλική στένωση (spinal stenosis). Το νευρικÏŒ σύστημα στην σπονδυλική στήλη είναι περιορισμένο μέσα σε ένα κοκκάλινο τούνελ: ο νωτιαίος μυελÏŒς που ελέγξτε εδÏŽ κατεβαίνει κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης μέσα στο σπονδυλικÏŒ κανάλι το οποίο σχηματίζεται απÏŒ τα τÏŒξα των μεμονωμένων σπονδύλων –κοκκάλινα δακτυλίδια τοποθετημένα στη σειρά.


Είναι επομένως σημαντικÏŒ στα οστικά αυτÏŒ κανάλια να υπάρχει αρκετÏŒς ÏŽστε να μην ασκείται πίεση στα νεύρα που διατρέχουν τις σωληνÏŽσεις. Αν δημιουργηθεί στένωση σε οποιοδήποτε σημείο θα υπάρξει πίεση του διερχομένου νεύρου η οποία θα προκαλέσει συμπτÏŽματα. ΑυτÏŒ το είδαμε στις περιπτÏŽσεις ÏŒπου η κήλη ενÏŒς μεσοσπονδύλιου δίσκου μπορεί να προξενήσει μια τέτοια στένωση.


Σε ορισμένες περιπτÏŽσεις η αρθρίτιδα των οπίσθιων αρθρÏŽσεων (facet joints) μπορεί να δημιουργήσει εκφυλιστική υπερτροφία (πάχυνση του κÏŒκκαλου) γύρω απÏŒ τις αρθρÏŽσεις αυτές. Αυτή η υπερτροφία των facets συνδυάζεται συχνά και με μια υπερτροφία των συνδέσμων. Ετσι στενεύει ο σπονδυλικÏŒς σωλήνας συμπιέζοντας τα νεύρα. Η διαφορά είναι ÏŒτι στην περίπτωση της μεμονωμένης δισκοκήλης αυτÏŒς ο των νεύρων είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο και η πρÏŒγνωση ειναι καλύτερη.

 

 

 

Κορυφαίες οδηγίες για ορθοπεδικοσ
Η οσφυαλγία μπορεί να οφείλεται και σε άλλα αίτια, ÏŒπως η σπονδυλÏŒλυση / σπονδυλολίσθηση (spondylolysis / spondylolisthesis), το σύνδρομο των facets η σε κάποια αυτοάνοση () παθολογία. Μπορεί να οφείλεται και σε μη ορθοπαιδικά αίτια ÏŒπως αγγειολογικά ή ουρολογικά προβλήματα, νεοπλασία κλπ. Αν έχετε μια οσφυαλγία η οποία δεν εξαρτάται απÏŒ την στάση σας ορθοπεδικοσ ή τις δραστηριÏŒτητές σας αλλά υπάρχει σε μÏŒνιμη βάση για μεγάλο χρονικÏŒ διάστημα, θα πρέπει να την διερευνήσετε.


Το οπλοστάσιο της σύγχρονης ορθοπεδικής χειρουργικής είναι εφοδιασμένο με ÏŒλα τα μέσα, τα οποία μπορούν να χαρίσουν την θεραπεία, τÏŒσο σε έναν αθλητή που έχει τραυματιστεί ÏŒσο και σε έναν ασθενή που πάσχει απÏŒ παθήσεις που αφορούν λειτουργικά μέρη του σÏŽματος, ÏŒπως είναι τα άνω και κάτω άκρα, τα γÏŒνατα, τα ισχία κ.α.Ο αθλητίατρος ή ορθοπαιδικÏŒς χειρουργÏŒς, είναι η ειδικÏŒτητα εκείνη που μπορεί να δÏŽσει λύση σε ένα πλήθος προβλημάτων που έχουν προκύψει απÏŒ τη φθορά του χρÏŒνου ή απÏŒ τραυματισμούς που προκύπτουν τυχαία στον αθλητισμÏŒ ή σε ατυχήματα.Ποιες είναι συνοπτικά οι παθήσεις που χρειάζονται την επέμβαση ορθοπεδικού χειρουργού ή αθλητίατρου;Αστάθεια ÏŽμου ή εξάρθρωση ÏŽμου.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15